Bienvenue sur Eguens Info Culturelles

Test

Bonjou lakilti gen 5 lane ,nan fè pwomosyon lakilti
Jou ki te 8 jiyè a, fè asosyasyon  an 5 lane,depi lap bay kilti Aysyèn nan jarèt, nan fè pwomosyon yon seri tradisyon kiltirel, ki sou wout disparèt,ak sit ak momiman  istorik ki gen nan peyi a. Felix fecius Junior ,ki se kowòdinatè jeneral  AKBL ap fè ti koze ak Eguens Infos Culturelles, sou kote lide pou kreye asosyasyon an Jèmen,wòl ak misyon li,epi pwojè ,ki gen pou lane kap vini yo.


Eguens Infos Culturelles: ki wòl ak misyon AKBL ?


Felix Fecius Junior : Wòl e objektif:  Se kreye yon koneksyon ant jenerasyon sa ak ansanm tradisyon kiltirèl nou yo. Sèvi ak lide pou n montre enpòtans kilti nou. Tankou : Dans, chan , blag, devinèt,  teyat atizana manje lokal nou yo elatriye.        Objektif nou : Se pou n tounen ak tradisyon nou yo, fè bon jan pwomosyon pou kilti ak lang kreyòl nou.Nou pran nesans 8 Jiyè 2015.


E.I.C: Poukisa se Bonjou lakilti nou rele'l?F.F.J :  Ide Bonjou Lakilti a li sòti nan yon liv ki rele "Y-Ale" mwen tap ekri, menm lè liv la nan ti wa toujou akòz mwayen ekonomik . Liv sa pale de ansanm tradisyon nou yo ki fin ale. San liv la poko sòti , mwen pran yon pati andann li , mwen rele asosyasyon an "Bonjou Lakilti" pou mwen tou sezi momentòm  an, depi 2015.  Men kòman Asosyasyon fè fonde nan lakou pòtoprens sitou nan zafè  kiltirèl .


E.I.C Pandan 5 lane ki sa nou fè nan kominote a?


F.F.J: Nou reyalize plizyè aktivite pandan 5 lane nou an tankou:             Ayiti Dantan, Bonjou liv, Bouyon kiltirèl, Atelye, Konferans, Kozri, Ekskisyon, Envitasyon ak patisipasyon.   Partageons les livres ASD -Haïti . Nou fè plizyè sòti tou tankou:  Premye a te fèt  nan  Croix-Rouge Haïtienne : 27 Aout 2015 , nou patisipe  nan inisyativ  ki rele :Partageons les livres ASD-Haïti   nan kafoufèy 12 Dayout 2016 , vizit nan Parc historique da la canne a sucre 28 Janvier 2017, Mupanah 25 Mars 2017, Chutte Boucan 24 Juin 2017, Wynne Farm 30 Septembre 2017; Ranch le Montcel 9 Décembre 2017; Marchand Dessalines 24 Mars 2018; Parc Naturel Quisqueya de Fond parisiens 30 Juin 2018; Fort Jacques et Fort Alexandre 25 janvier 2020.


E.I.C: Prezante Staf nou fè tout travay sa yo: 


F.F.J : staf la konpoze konsa
Fecius Junior Félix Kòdonatè
Jeneral Nolton Saint Georges Vis Kòdonatè,       Roberta Gerome Sekretè jeneral ; Marie Routhianie Joseph Sekretè Adjwent; 
Fabiola Dactile Tresoryè;                       Yolette Albert                  Tresoryè Adjwen;
 Junior Bertrand  Konseye Jiridik; David Scott Félix Relasyon Piblik; Himler Gerome delege.


E.I.C: kisa nou priyorize nan filyè kiltirel yo?


F.F.J. :6- Nou priyorize Fòmasyon , konferans - deba, lèza avèk vizit touristik


E.I.C: kisa ki fè diferans ant bonjou lakilti ak lot asosyasyon kiltirel yo?F.F.J: 8- Diferans lan pa lòt bagay se Disiplin, respè youn lòt ki genyen anndan Asosyasyon an, sitou nan ansanm aktivite nou yo. Mesaj ki   retounen vin jwenn nou yo  pozitif . Se sak fè diferans pami lòt Asosyasyon yo.


E.I.C: ak ki aktivite nou make 5 lane egzistans nou?


F.F.J: Pou n make 5 lane nou, nou te òganize yon seyans foto, jou ki te 8 jiyè nou òganizeyon refleksyon sou tèm sa:  Ann simen lanmou pou lavi boujonnen .nou  debouche chanpay,koupe gato elatriye.


E.I.C: Louvri je nou sou pwojè ak Pèspektiv yo kounya?


F.F.J: Pèspektiv yo : se pote             Bonjou Lakiti lakay kominote a,Dezyèm Edisyon Bonjou Liv, Pwojè para-eskolè Ann tounen nan dantan nou yo Fòmasyon avèk O P C, Atelye atizay, Konferans avèk Akademi Kreyòl Ayisyen, Vizit nan Konbit Bibliotèk Site Solèy,Ekskisyon Wynne Farm, Pibliye premye magazinn nou pou fen lane a,Vizit nan Fondasyon Maurice A. Sixto, Nwèl kilti.  Kreye yon sant kiltirel pou fè pwomosyon nou kwè ladan yo. Nap travay sou sit entènèt  nou tou, nap travay san kanpe ,pou nou reyalize premye fwa atizanal ak manje lakay tou.

Nou gen pwojè pou nou monte yon atelye atizay kote jèn yo ap gen pou aprann sa yo vle  tankou makrame, kwochè,kàn va, dans, chan, teyat elatriye.
 Nou gen lide fè  kan dete pou timoun yo, 
 Pou nou ekspoze travay  atelye atizay la pou  ane.E.I.C: Nou gen yon piblik spesyal nan aktivite nou yo?


F.F.J: 4_ An gwo nou pa gen yon piblik ke nou idantifye tèt nou avè l, nou ouvè ak tout moun paske son travay nou vle etann sou tout peyi a, fè timoun , jèn ,gran moun, andikape elatriye, konnen enpòtans je tradisyonèl yo , sa ki te konn ede nou viv byen lontan...


Eguens Infos Culturelles : yon mesaj pou kominote kiltirel ak atistik la?

Felix Fecius Junior: Ann mete fòs nou ansanm ,chak enstitisyon nan jan pa yo, pou pouse kilti ayisyèn nan pi lwen nan monnd ,nan lide pou drapo ka flote tou kote. Linyon va di yo,sa nou ye sou latè.


Eguens Infos Culturelles. 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire